تمرین مذاکره صادراتی در تجارت با آفریقا

زمان:

۲۰ دقیقه

345