میتینگ بین تاجران و نمایندگان خارجی

زمان:

۱۵ دقیقه

863